Adatvédelmi tájékoztató

Az adatkezelő adatai

Cégnév: HÍRÖS MESTER KFT.
Székhely: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 62.
Cégjegyzékszám: 03-09-107673
Adószám: 11877873-2-03
Telefon: +36-76/505-640
E-mail: hm@hirosmester.hu
Honlap: https://www.hirosmester.hu/

A HIRÖS MESTER KFT.

 • szolgáltatásai iránt érdeklődő, a szolgáltatásokat igénybe vevő partnerektől megkapott személyes és üzleti adatok védelme kiemelten fontos,
 • állásajánlatok iránt érdeklődőktől és jelentkezőktől megkapott személyes adatok védelme kiemelten fontos,
 • elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását,
 • a könnyebb, zökkenőmentes kapcsolattartást az önkéntes hozzájárulás alapján átadott adatokkal biztosítja (csak a szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó adatok tárolására és kezelésére vonatkozik),
 • kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak,
 • fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására és kötelezettséget vállal, hogy az esetleges változásokról kellő időben értesíti a partnereket,
 • a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Vonatkozó jogszabályok

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy az érintett tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályok szerint végzi. Ezek jelen tájékoztató kiadásakor az alábbiak:

 • az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (EGT-vonatkozású szöveg),
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításról szóló 2019. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvénymódosítások),
 • 1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról,
 • 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről.

A kezelt személyes adatok köre

A személyes adatok, melyeket az ügyfeleinkkel kapcsolatosan a szolgáltatások igénybevétele érdekében (az ügyfélkapcsolat fenntartása érdekében, mint kapcsolattartási adatok) meg kell adni:

Személyes adatAdatkezelés célja
NévA nevének kezelése azért szükséges, hogy személyes kapcsolatot tudjunk létesíteni, a szerződés teljesítése és a számlázás zökkenőmentes legyen.
MunkahelyA munkahelyének kezelése azért szükséges, hogy személyes kapcsolatot tudjunk létesíteni, a szerződés teljesítése és a számlázás zökkenőmentes legyen.
CímA címének kezelése azért szükséges, hogy személyes kapcsolatot tudjunk létesíteni, a szerződés teljesítése és a számlázás zökkenőmentes legyen.
TelefonszámA telefonszámának kezelése azért szükséges, hogy személyes kapcsolatot tudjunk létesíteni, a szerződés teljesítése és a számlázás zökkenőmentes legyen.
E-mailAz e-mail címének kezelése azért szükséges, hogy személyes kapcsolatot tudjunk létesíteni, a szerződés teljesítése és a számlázás zökkenőmentes legyen.

Az adatkezelés jogalapja

Az ügyfél képviselőjének/kapcsolattartójának/érintettjének hozzájárulása, amelyet a vele történő kapcsolattartás érdekében megismer és elfogad. A hozzájárulás az Infotv. 5. § (1) bekezdésének a) pontján alapul, illetve az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELET 6. cikk (1) bekezdés c) és f) pontjain alapul.

Az adatkezelés időtartama

Az ügyfél kapcsolattartójának adatait addig kezeljük, ameddig az érintett személy önkéntes törlési kérelme nem érkezik meg, az adatainak törlését nem kéri, vagy az elévülés idejéig.

Cookiek/Sütik kezelése

A statisztikai célokat szolgáló sütik segítenek a weboldal tulajdonosoknak névtelen információkat gyűjtve, hogyan használják az oldalakat a látogatók.
Az adatkezelés célja: a Google Analytics használatával a felhasználói szokások anonim módon történő elemzése.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

A kezelt adatok köre: azonosítószám.

Az adatkezelés időtartama: az alkalmazott (technikai vagy opcionális) süti élettartamának lejártáig, vagy a süti Érintett általi törléséig.

A cookiet a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookiek alkalmazását.

Technikai intézkedések:

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.
Olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodunk az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az adatkezelés során megőrizzük:

 • a titkosságot: megvédjük az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;
 • a sértetlenséget: megvédjük az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;
 • a rendelkezésre állást: gondoskodunk arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

A tárolt adatokhoz hozzáférők köre

Az adatokat az adatkezelő és annak munkatársai jogosultak megismerni, az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki. Az érintett munkavállalók megfelelő Titoktartási nyilatkozattal rendelkeznek.

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

A tájékoztatás kéréséhez való jog

(EU Rendelet 15. cikk)

Írásban tájékoztatást kérhet az alábbiakról:

 • milyen személyes adatait,
 • milyen jogalapon,
 • milyen adatkezelési cél miatt,
 • milyen forrásból,
 • mennyi ideig kezeljük, valamint, hogy
 • kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottunk hozzáférést, vagy
  kinek továbbítottuk a személyes adatait.

A beérkezett kérelmet legfeljebb 30 napon belül, az Ön által megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri. A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

(EU Rendelet 16. cikk)

Írásban kérheti, hogy kerüljön módosításra valamely személyes adata (például: bármikor megváltoztathatja az e-mail címét).

Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük és erről a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küldünk, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

Ha nem áll módunkban a kérelmét teljesíteni, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

A törléshez való jog

(EU Rendelet 17. cikk)

Írásban kérheti a személyes adatainak a törlését.
A törlési kérelmet abban az esetben utasítjuk el, ha egy adott jogszabály a személyes adatok további tárolására kötelez Bennünket.
A beérkezett kérelmet legfeljebb 30 napon belül teljesítjük, és erről a megadott elérhetőségre küldött levélben értesítést küldünk, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.
Ha nem áll módunkban a kérelmét teljesíteni, mivel jogszabály kötelező adatkezelést rendel el, akkor a teljesítés elutasításáról azonos határidőn belül küldünk értesítést Önnek a megadott elérhetőségére levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen teljesítjük.

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok törlését kérje, az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
c) az érintett tiltakozik a közérdekből, közhatalmi jogosítvány gyakorlása érdekében vagy az adatkezelő (harmadik fél) jogos érdekében történő adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;
d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; e) a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban (magyar jogban) előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
f) a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az Érintett törlési jogának korlátozására csak a GDPR-ban írt alábbi kivételek fennállása esetén kerülhet sor, azaz a fenti indokok fennállása esetén a személyes adatok további megőrzése jogszerűnek tekinthető:

a) ha a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása, vagy
b) ha valamely jogi kötelezettségnek való megfelelés, vagy
c) ha közérdekből végzett feladat végrehajtása, vagy
d) ha az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása miatt, vagy
e) ha népegészségügy területén érintő közérdekből,
f) ha közérdekű archiválás céljából, vagy
g) ha tudományos és történelmi kutatás céljából vagy statisztikai célból, vagy
h) ha jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges.

A zároláshoz való jog

(EU Rendelet 18. cikk)

Írásban kérheti, hogy a személyes adatait zároljuk. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását.
Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy a kérelmét jogellenesen kezeltük, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági eljárás miatt szükséges az, hogy a kérelmét ne töröljük. Ekkor a hatóság megkereséséig tovább tároljuk az Ön kérelmét – amely személyes adatnak minősül – ezt követően töröljük az adatokat. Kérelmét legfeljebb 30 napon belül teljesítjük és erről a megadott elérhetőségre küldött levélben, elektronikus kérelem esetén az elektronikus levélcímen értesítjük.

A tiltakozáshoz való jog

(EU Rendelet 21. cikk)

Írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha az Ön személyes adatát közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítanánk, felhasználnánk. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait hírlevelek küldése céljából felhasználnánk.

Ön tiltakozhat az adatkezelés ellen akkor is, ha Ön szerint az kizárólag a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve a jogszabályi felhatalmazáson alapuló adatkezeléseket. Így például nem tiltakozhat az ellen, ha a közbeszerzési eljárások során kezeljünk a jogszabályban meghatározott adatait.

Amennyiben Ön tiltakozik az adatkezelési tevékenységünkkel szemben, mi azt a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgáljuk, és annak megalapozottsága kérdésében döntést hozunk, amelyet Önnel írásban közlünk. Ha döntésünkkel nem ért egyet, annak kézbesítésétől, illetve, ha nem hoztunk volna döntést a megadott határidőn belül, annak lejártától számított 30 napon belül jogosult Ön bírósághoz fordulni a döntés megváltoztatása céljából.

Az adatok hordozhatósága

(EU Rendelet 20. cikk)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) ha az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, vagy az Érintettel kötött szerződés teljesítése
b) és az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása nem sértheti a törléshez való jogot. Az adathordozás joga nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az adatok hordozhatóságához való jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A hozzájárulás visszavonása

(EU Rendelet 7. cikk (3) bekezdés)

Az érintett jogosult a személyes adatainak kezeléséhez adott hozzájárulást bármely időpontban visszavonni az alábbiak szerint: Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon jogosult megtenni, mint annak megadását.

Az ön adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Amennyiben Ön felénk helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmet terjesztett elő vagy tiltakozott az adatkezelés ellen, azonban mi kérelmét nem teljesítettük, Ön jogosult a hatósághoz fordulni. A bírósági eljárásban Ön jogosult a lakóhelye szerinti törvényszék eljárását kezdeményezni, amely szerv soron kívül dönt.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) eljárását abban az esetben is kezdeményezheti, ha adatvédelmi jogsértést tapasztal. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a NAIH javasolja az érintetteknek, hogy probléma felmerülése esetén először az adatkezelőhöz forduljanak a békés megoldás megtalálása érdekében. Jelen esetben ezért arra kérjük, ha bármilyen problémája, igénye merül fel, azt először felénk terjessze elő, bár ezt természetesen nem várhatjuk el Öntől kötelező jelleggel.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: http://naih.hu

Kelt: Kecskemét, 2021. december 1.

Pályázati logó